QQ分组大全
 • ┌─┐
 • ▂只愿一生爱你
 •  └─┘
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 • ∏°▂ 手牵着手
 • ∏°▂ 生生世世
 • ∏°▂ 与你走过
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 •  ┌─┐
 • ▂只愿一生念你
 •  └─┘
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 • ∏°▂ 心连
 • ?
 • Online ignore me.
 • 〖在线.不理我.〗
 • Never mind I could.
 • 〖没关系.我忍.〗
 • Send you do not return.
 • 〖发给你.不回.〗
 • Never mind I roll.
 • 〖没关系.我滚.〗
 • 愿意牵吗?
 • 愿意宠吗?
 • 愿意陪吗?
 • 愿意暖吗?
 • 愿意救吗?
 • 愿意等吗?
 • 愿意哄吗?
 • 愿意爱吗?
 • 见之不忘.
 • 思之如狂.
 • 为求其凰.
 • 不在东墙.
 • 聊写衷肠.
 • 慰我彷徨.
 • 携手相将.
 • 使我沦亡.
 • 有一美人,
 • 一日不见,
 • 凤飞翱翔,
 • 无奈佳人,
 • 将琴代语,
 • 何日为我,
 • 愿言配德,
 • 不得於飞,
 • ┌─┐
 • ▂只愿一生爱你
 •  └─┘
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 • ∏°▂ 手牵着手
 • ∏°▂ 生生世世
 • ∏°▂ 与你走过
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 •  ┌─┐
 • ▂只愿一生念你
 •  └─┘
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 • ∏°▂ 心连
 • ?
 • Online ignore me.
 • 〖在线.不理我.〗
 • Never mind I could.
 • 〖没关系.我忍.〗
 • Send you do not return.
 • 〖发给你.不回.〗
 • Never mind I roll.
 • 〖没关系.我滚.〗
 • 见之不忘.
 • 思之如狂.
 • 为求其凰.
 • 不在东墙.
 • 聊写衷肠.
 • 慰我彷徨.
 • 携手相将.
 • 使我沦亡.
 • 有一美人,
 • 一日不见,
 • 凤飞翱翔,
 • 无奈佳人,
 • 将琴代语,
 • 何日为我,
 • 愿言配德,
 • 不得於飞,
 • ┌─┐
 • ▂只愿一生爱你
 •  └─┘
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 • ∏°▂ 手牵着手
 • ∏°▂ 生生世世
 • ∏°▂ 与你走过
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 •  ┌─┐
 • ▂只愿一生念你
 •  └─┘
 • ▁▂▃▄▄▃▂▁
 • ∏°▂ 心连
 • 愿意牵吗?
 • 愿意宠吗?
 • 愿意陪吗?
 • 愿意暖吗?
 • 愿意救吗?
 • 愿意等吗?
 • 愿意哄吗?
 • 愿意爱吗?
 • ?
 • Online ignore me.
 • 〖在线.不理我.〗
 • Never mind I could.
 • 〖没关系.我忍.〗
 • Send you do not return.
 • 〖发给你.不回.〗
 • Never mind I roll.
 • 〖没关系.我滚.〗
 • 见之不忘.
 • 思之如狂.
 • 为求其凰.
 • 不在东墙.
 • 聊写衷肠.
 • 慰我彷徨.
 • 携手相将.
 • 使我沦亡.
 • 有一美人,
 • 一日不见,
 • 凤飞翱翔,
 • 无奈佳人,
 • 将琴代语,
 • 何日为我,
 • 愿言配德,
 • 不得於飞,